TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC SƠ CẤP VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Từ ngày 7/10/2013 đến ngày 11/10/2013, Trường đại học Y tế công cộng ( ĐHYTCC) đã tổ chức khoá học sơ cấp “ Phương pháp nghiên cứu khoa học” cho các cán bộ đến từ các đơn vị Y tế trong và ngoài Hà Nội.

Khóa học nhằm cung cấp cho các cán bộ đang làm việc trong hệ thống y tế những kiến thức căn bản cần thiết cho việc viết đề cương nghiên cứu khoa học. Nội dung giảng dạy trong khóa học bao gồm: giới thiệu các bước xây dựng đề cương, mẫu đề cương nghiên cứu, tìm tài liệu và viết tổng quan tài liệu cho nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu và các kỹ thuật - công cụ thu thập số liệu, lập kế hoạch phân tích số liệu. Giảng viên giảng dạy trong khoá học lần này đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu định lượng của Trường ĐHYTCC.Các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận được áp dụng trong khoá học để tăng hiệu quả tiếp thu kiến thức cũng như giảm sự căng thẳng trong quá trình học tập.

Cấp chứng chỉ cho học viên trong khoá học

 Kết thúc khoá học, các học viên được đánh giá thông qua bài tập cá nhân. Kết quả 100% học viên được nhận chứng chỉ hoàn thành khoá học do trường Đại học Y tế công cộng cấp.