TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

Nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng là một nội dung được khuyến khích trong hệ thống nghiên cứu của nhà trường để giúp sinh viên có cơ hội áp dụng những nội dung đã học vào thực tế và tích lũy kinh nghiệm trước khi ra trường.

 

Ảnh: Sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng tham gia Hội thảo & tập huấn

“Lãnh đạo Y tế toàn cầu” tại Indonesia