TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Nghiên cứu khoa học

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Với quan điểm nghiên cứu khoa học là xương sống cho công tác đào tạo và tư vấn, cũng là phương tiện cho việc hình thành và phát triển mạng lưới, Trường Đại học Y tế công cộng đã tích cực liên kết, triển khai nghiên cứu cùng với mạng lưới y tế trong nước. Nhà trường phối hợp với Hội Y tế công cộng Việt Nam, hệ thống các cơ sở đào tạo trong ngành y tế, mạng lưới cựu sinh viên Y tế công cộng, các bộ ngành liên quan theo hướng tiếp cận liên ngành để triển khai các hoạt động nghiên cứu.  Hòa nhập với các hoạt động nghiên cứu quốc tế, nhà trường cũng chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các Trường Đại học lớn  như: Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), Quỹ Nhi đồng liên hiệp quốc, Liên minh phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em, Nhịp cầu sức khỏe (Canada), Trường Đại học Johns Hopkins, Tulane, Boston v.v.

 

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y tế công cộng đa dạng với các đề tài nghiên cứu phục vụ cho sự phát triển đào tạo của trường và ngành y tế, các dự án hợp tác với đối tác bên ngoài, kể cả các dự án nghiên cứu xuyên quốc gia. Nhiều nghiên cứu của nhà trường đã có những đóng góp đáng kể vào việc cung cấp thông tin cho công tác hoạch định chính sách y tế như các chính sách phòng chống tai nạn thương tích cấp quốc gia, chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa, phòng ngừa HIV/AIDS, chiến lược quốc gia về sức khỏe sinh sản v.v.

 

TÀI LIỆU VĂN BẢN

  Trường Đại học Y tế công cộng giới thiệu một số quy định, quy trình, biểu mẫu và văn bản liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học.