TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

 

  HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NHÀ NƯỚC

 

Số 32/HĐCDGSNN

 

          V/v: Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm  2013

 

 

 

 

Kính gửi: - Các Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

      - Các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

                  - Các cơ sở giáo dục đại học

 

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã phê duyệt Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013.

Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước trân trọng thông báo để các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, các cơ sở giáo dục đại học biết, tổ chức triển khai và báo cho ứng viên GS, PGS thuộc đơn vị mình thực hiện./.

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực HĐCDGSNN (để báo cáo);

- http://hdcdgsnn.gov.vn (đăng tin);

- Báo Giáo dục và Thời đại (đăng báo);

- Lưu VP.

TM.THƯỜNG TRỰC

TỔNG THƯ KÝ

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2013

(Kèm theo Công văn số 32/HĐCDGSNN, ngày 19/3/2013 của Văn phòng HĐCDGSNN)

 

 

Ngày

tháng

 

Nội dung công việc

19/3

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013.

15/5

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 tại Cơ sở giáo dục đại học.

20/5

Hạn cuối cùng các Cơ sở giáo dục đại học gửi Văn phòng HĐCDGSNN: công văn và hồ sơ đề nghị thành lập HĐCDGS cơ sở.

Trước 01/6

Hoàn thành công bố Quyết định thành lập HĐCDGS cơ sở.

01-10/6

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 tại các khu vực.

 

15/6

Hạn cuối cùng ứng viên nộp cho Văn phòng HĐCDGSNN Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013 (nộp trực tiếp tại Văn phòng hoặc gửi qua bưu điện). Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Riêng các ứng viên thuộc đơn vị không có HĐCDGS Cơ sở nộp thêm: Đơn (theo mẫu) ghi rõ nguyện vọng xin nộp hồ sơ và xét ở HĐCDGS cơ sở nào.

20/6

Hạn cuối cùng Thường trực HĐCDGSNN giới thiệu các ứng viên của đơn vị không có HĐCDGS cơ sở và giảng viên thỉnh giảng về các HĐCDGS cơ sở.

30/6

Hạn cuối cùng ứng viên nộp Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS tại HĐCDGS cơ sở.

01/7-5/8

Các HĐCDGS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS.

15/8

Hạn cuối cùng HĐCDGS cơ sở chuyển đến Văn phòng HĐCDGSNN Hồ sơ báo cáo kết quả xét công nhận đạt và không đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại HĐCDGS cơ sở.

20/8

Hạn cuối cùng Văn phòng HĐCDGSNN bàn giao hồ sơ ứng viên cho các HĐCDGS ngành/ liên ngành.

20/8-20/9

Các HĐCDGS ngành/ liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

 

25/9

Hạn cuối cùng các HĐCDGS ngành/ liên ngành chuyển đến Văn phòng HĐCDGSNN Hồ sơ báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn và không đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐCDGS ngành/ liên ngành.

01/10-30/10

 HĐCDGSNN họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Trước 20/11

Tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2013.

 

 

 

Share