TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chương trình công tác của Ban Giám hiệu từ 28/10 - 03/11

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC T 28/10 - 03/11/2013

         

Thứ,ngày

 

Sáng

Chiều

Thứ 2
ngày 28/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Hương

- 9h00: Làm việc với Văn phòng dự án phòng chống HIV/AIDS của Ngân hàng thế giới

- 14h00: Họp nhóm nghiên cứu

PHT. Bích

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 3
ngày 29/10

HT. Hà

- 08h30: Họp Truyền thông

- Làm việc tại Trường

PHT. Hương

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Bích

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 4
ngày 30/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

PHT. Hương

- Rà soát kết quả nhóm xây dựng nghiên cứu trường hợp (CMB)

- Làm việc tại Trường

PHT. Bích

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 5
ngày 31/10

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- 13h30: Họp phê duyệt kinh phí các khoa

PHT. Hương

- Nghỉ phép

- Nghỉ phép

PHT. Bích

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 6
ngày 01/11

HT. Hà

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

13h30: Toàn thể Ban giám hiệu họp giao ban tại tầng7

PHT. Hương

- Nghỉ phép

- Nghỉ phép

PHT. Bích

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

- Đi công tác tại Nam Phi (đến hết 01/11/2013)

PHT. Tiến

- Làm việc tại Trường

- Làm việc tại Trường

Thứ 7
ngày 02/11

 

 

 

Chủ nhật
ngày 03/11