TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN HỌC TẬP

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo thay đổi địa điểm và thời gian học tập các lớp (hệ Cử nhân, Sau đại học và các lớp đào tạo ngắn hạn) của Trường bắt đầu từ ngày 24/10/2016 cụ thể như sau: