TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thống kê tình hình việc làm của SV CNCQ YTCC K10 sau 1 năm tốt nghiệp

Nhằm cung cấp thông tin về tình hình việc làm của tân cử nhân tại thời điểm sau 1 năm tốt nghiệp, nhà trường đã tổ chức hoạt động khảo sát sinh viên tốt nghiệp định kỳ hàng năm. Năm 2016, hoạt động khảo sát được tiến hành thông qua email và gọi điện trực tiếp cho sinh viên hệ Cử nhân chính quy Y tế công cộng khóa 10, tốt nghiệp năm 2015. Dưới đây là kết quả thống kê sau 1 năm tốt nghiệp:

TT     

Ngành đào tạo, mã số

Tổng số SVTN

Chia theo

giới tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN có việc làm

(%)

=(6)+(7)

Khu vực làm việc

Nam

Nữ

Số lượng SVTN có việc làm

 

Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao

Số lượng SVTN chưa có việc làm

Khu vực nhà nước

 

Khu vực tư nhân

 

Liên doanh nước ngoài

 

Tự tạo việc làm

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Y tế công cộng

157

44

113

120

13

24

84,71

54

58

8

0

Tổng cộng:

157

44

113

120

13

24

84,71

54

58

8

      0