TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thống kê tình hình việc làm của SV CNCQ YTCC tốt nghiệp năm 2015

Nhằm cung cấp thông tin về tình hình việc làm của tân cử nhân tại thời điểm sau 1,5 năm tốt nghiệp, nhà trường đã tổ chức hoạt động khảo sát sinh viên tốt nghiệp định kỳ hàng năm. Đầu năm 2017, hoạt động khảo sát được tiến hành thông qua email và gọi điện trực tiếp cho sinh viên hệ Cử nhân chính quy Y tế công cộng tốt nghiệp năm 2015. Dưới đây là kết quả thống kê sau 1,5 năm tốt nghiệp:

 

TT

Ngành đào tạo

Tổng số SV tốt nghiệp

Chia theo
giới tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm (%)
= {(6) + (7)}/(3)

Khu vực làm việc

Không liên lạc được

Nam

Nữ

Số lượng SVTN có việc làm

Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao

Số lượng SVTN chưa có việc làm

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Y tế công cộng

159

46

113

132

20

3

95,60

54

62

9

7

4

Tổng cộng:

159

46

113

132

20

3

95,60

54

62

9

7

4