TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

LCH TRÌNH KHO SÁT CHÍNH THC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 

 Thời gian: Từ Thứ Ba, ngày 05 tháng 9  đến Thứ Bảy  ngày  9  tháng  9  năm 2017

 Địa điểm: Trường Đại học Y tế Công cộng, số 1 A Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 

Thời gian

Hoạt động

Thành phần Đoàn

Địa điểm làm việc

Thứ  Ba
ngày
 05 /09

    NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

 

 

    8h00 - 10h00

  Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

  Các cán bộ phụ trách các mảng: QLĐT ĐH, QLĐT  SĐH, QL KH&CN, HCQT, KT-TC, TCCB, HTQT,  KT&ĐBCL, CNTT, Y TẾ , TT TT&TV, TT XN, TT  NCCS& PC CT, TT NC YTCC&HST, TT ĐT theo  NC XH, TT NCKH SK, VIÊN ĐT- BDCB NYTE làm  việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

 Cả Đoàn ĐGN

  A207

10h00 - 11h30

 Khai mạc ĐGN (Chương trình kèm theo)

 Cả Đoàn ĐGN

 Hội trường đa  năng nhà C

11h30 - 13h30

   Nghỉ trưa

 

   

13h30 - 14h30

 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

 Các cán bộ phụ trách các mảng: QLĐT ĐH, QLĐT  SĐH, QL KH&CN, HCQT, KT-TC, TCCB, HTQT,  KT&ĐBCL, CNTT, Y TẾ , TT TT&TV, TT XN, TT  NCCS& PC CT, TT NC YTCC&HST, TT ĐT theo  NC XH, TT NCKH SK, VIÊN ĐT- BDCB NYTE làm  việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

  Cả Đoàn ĐGN

   A207

  14h30 - 15h30

   Phỏng vấn Cựu người học sau đại học 

   Nhóm 1

 

    A328

  Phỏng vấn Cựu sinh viên các hệ chính quy

   Nhóm 2

   A312

  Phỏng vấn Cựu SV các hệ không chính quy    

   Nhóm 3

   A309

  15h30 - 15h45

   Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

 

   A301

   15h45 - 16h45

  Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo các khoa,  trung  tâm, viện, bộ môn trực thuộc khoa

  Nhóm 1

A328

  Phỏng vấn Nhóm giảng viên

  Nhóm 2

  A312

 Phỏng vấn Nhóm cựu CK 1 và CK 2

  Nhóm 3

  A309

    16h45 - 18h00

  Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

   Đoàn ĐGN

  A207

  

  Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do  gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

 

Thứ  Tư
ngày
06 /09

     NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

 

 

  7h30 - 11h30

    Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

 Các cán bộ phụ trách các mảng: QLĐT ĐH, QLĐT  SĐH, QL KH&CN, HCQT, KT-TC, TCCB, HTQT,  KT&ĐBCL, CNTT, Y TẾ , TT TT&TV, TT XN, TT  NCCS& PC CT, TT NC YTCC&HST, TT ĐT theo  NC XH, TT NCKH SK, VIÊN ĐT- BDCB NYTE làm  việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

  Cả Đoàn ĐGN

  A207  

11h30 - 13h30

   Nghỉ trưa

 

   

13h45 - 14h45

    Phỏng vấn Nhóm Người học sau đại học.

  Nhóm 1

A328

   Phỏng vấn Nhóm người học hệ đại học chính      quy.

  Nhóm 2

   A312

  Phỏng vấn Nhóm người học hệ đại học không  chính quy

  Nhóm 3

   A309

 14h45 - 15h00

  Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

 

  A301

15h00 - 16h00

 Phỏng vấn Nhóm Cán bộ đoàn thể và Nhóm  chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên

   Nhóm 1

   A328

  Phỏng vấn Nhóm nhà tuyển dụng

   Nhóm 2

   A312

  Phỏng vấn Nhóm người học CK 1 & CK2

   Nhóm 3

    A309

 16h00 - 16h15

   Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

 

   A301

 16h15 - 17h15

 Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội  đồng Tự đánh giá của Trường

  Cả Đoàn ĐGN

  A328

  17h15 -18h00

 Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.

  Đoàn ĐGN

  A207

  

 Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

 

  Thứ  Năm

 Ngày 07 /09

    NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA

 

 

     7h30 - 11h30

 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

 Các cán bộ phụ trách các mảng: QLĐT ĐH, QLĐT  SĐH, QL KH&CN, HCQT, KT-TC, TCCB, HTQT,  KT&ĐBCL, CNTT, Y TẾ , TT TT&TV, TT XN, TT  NCCS& PC CT, TT NC YTCC&HST, TT ĐT theo  NC XH, TT NCKH SK, VIÊN ĐT- BDCB NYTE làm  việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

 Cả đoàn ĐGN

    A207

  11h30 - 13h30

   Nghỉ trưa

 

  

  13h30 -14h00

  Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.

 

  A207

 

  14h00 - 16h00

 

  Thăm sân bãi, ký túc xá; cơ sở y tế; các cơ sở vật    chất khác của Trường

  Nhóm 1

 Nhà C, nhà D, Cơ  sở thực tập tại  bệnh viện

  Thăm phòng thực hành, Thư viện/phòng tư liệu  của Trường

  Nhóm 2

  Nhà B, nhà C

  Dự giờ một số lớp theo thời khóa biểu

  Nhóm 3

  Nhà C

  16h00 - 18h00

  Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.

  Cả đoàn ĐGN

  A207

  Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do    gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

   Thứ  Sáu

    ngày 08 /09

  NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ

 

 

   7h30 - 11h30

  Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 Cả Đoàn ĐGN

 Phòng làm việc tại  KS

  11h30 - 13h30

     Nghỉ trưa

 

  

 13h30 - 17h00

  Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

 Cả Đoàn ĐGN

 Phòng làm việc tại  KS

 Thứ  Bảy

 ngày  09 /09

   NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM

 

 

  8h00 - 10h00

  Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

 Cả Đoàn ĐGN

 Phòng làm việc tại  KS

  10h00 - 11h30

 Làm việc với Lãnh đạo Trường Đại học Y tế Công  cộng.

 

 Trưởng đoàn,    Giám đốc  TTKĐCLGD

  A328

 11h30 - 13h30

   Nghỉ trưa

 

 

  13h45 - 15h00

  Đoàn ĐGN làm việc nội bộ.

 Cả Đoàn ĐGN

 Phòng làm việc tại  KS

  15h00 - 16h10

 Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá  ngoài trường Đại học (Chương trình chi tiết đính  kèm)

 Cả Đoàn ĐGN;  TTKĐCLGD; Tr.  ĐH Y tế CC;

 & Khách mời

  Hội trường đa  năng nhà C

  16h10 - 16h20

  Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính    thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học

 TT KĐCLGD,  Đoàn ĐGN, Tr.  ĐH Y tế Công  cộng  

  Hội trường đa  năng nhà C

  16h20 - 16h30

   Chụp ảnh lưu niệm

 TT KĐCLGD,  Đoàn ĐGN, Tr.  ĐH Y tế Công  Cộng

    Hội trường đa  năng nhà C