TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Dự án Tăng cường năng lực thực hiện An ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam (GHS) tuyển dụng 03 Cán bộ dự án

Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện An ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam” tuyển dụng 03 cán bộ làm việc tại Ban Quản lý Dự án “Tăng cường năng lực thực hiện An ninh Y tế toàn cầu tại Việt Nam”, bao gồm:

+ Cán bộ Hệ thống thông tin y tế,
+ Cán bộ kỹ thuật về EOC,
+ Cán bộ kỹ thuật về điều tra viêm gan vi rút

Chi tiết xin xem tại trang web ở đường link sau: 

http://vncdc.gov.vn/vi/thong-bao/46/tuyen-dung-can-bo-hop-dong-cua-du-an...