TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Công khai kết quả xét duyệt chức danh GS/PGS năm 2019 của Hội đồng cơ sở trường Đại học Y tế công cộng

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 

KẾT QUẢ XÉT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

Ngày 2 tháng 8 năm 2019

 

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Hoàng Văn Minh

Giáo sư

Y, Y tế công cộng

Trường Đại học Y tế công cộng

9/9/9

2

Trần Thị Tuyết Hạnh

Phó giáo sư

Y, Y tế công cộng

Trường Đại học Y tế công cộng

9/9/9

3

Lê Thị Thanh Hương

Phó giáo sư

Y, Y tế công cộng

Trường Đại học Y tế công cộng

9/9/9

4

Bùi Thị Tú Quyên

Phó giáo sư

Y, Y tế công cộng

Trường Đại học Y tế công cộng

9/9/9

5

Nguyễn Đức Thành

Phó giáo sư

Y, Y tế công cộng

Trường Đại học Y tế công cộng

9/9/9