TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trường Đại học Y tế công cộng năm 2019-2020

Ngày 27/11/2019, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Thực hiện quy trình xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Y tế công cộng được giao thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.