TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐKHĐT ngày 26/4/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Y tế công cộng đề xuất Ban Giám hiệu phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 như sau: 

1. GS.TS. Hoàng Văn Minh

2. GS.TS. Phan Văn Tường

3. GS.TS. Phùng Đắc Cam

4. GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục

5. GS.TS. Trương Việt Dũng

6. PGS.TS. Phạm Việt Cường

7. PGS.TS. Hồ Thị Hiền

8. PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh

9. PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

Danh sách gồm 09 thành viên./.

Share