TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Công khai bản đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư của các ứng viên tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021

1. Ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư: 01 ứng viên

2. Ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh Phó Giáo sư: 05 ứng viên    

Share