TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Ban Giám hiệu

 

  Bí thư Đảng ủy 

Chủ tịch Hội đồng trường

GS.TS Bùi Thị Thu Hà
  Tel: (84-24) 6266 2344
  Email: bth@huph.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng điều hành

 GS.TS Hoàng Văn Minh
  Tel: (84-24) 6266 2343
  Email: hvm@huph.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS Nguyễn Thanh Hà
  Tel: (
84-24) 62 66 24 06
  Email: nth1@huph.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS Lã Ngọc Quang
  Tel: (
84-24) 62 66 22 88
  Email: lnq@huph.edu.vn