TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Ban Giám hiệu Trường Đại học Y tế công cộng

Hiệu trưởng 

 GS.TS Hoàng Văn Minh
  Tel: (84-24) 62 66 23 43
  Email: hvm@huph.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS Nguyễn Thanh Hà
  Tel: (84-24) 62 66 24 06
  Email: nth1@huph.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng

  PGS.TS Lã Ngọc Quang
  Tel: (84-24) 62 66 22 88
  Email: lnq@huph.edu.vn 

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Lê Thị Thanh Hương

Tel: (84-24) 62 53 37 52

Email: lth@huph.edu.vn