TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

BCH Đảng bộ Trường Đại học Y tế Công cộng

.

GS. TS. Bùi Thị Thu Hà

Bí thư Đảng uỷ Trường           

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà    

Phó bí thư Đảng uỷ trường, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng

GS. TS. Hoàng Văn Minh

Đảng uỷ viên  

PGS. TS. Lã Ngọc Quang         

Đảng uỷ viên  

PGS. TS. Lê Thị Thanh Hương

Đảng uỷ viên  

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích

Đảng uỷ viên , Uỷ viên uỷ ban kiểm tra Đảng, Phụ trách VP Đảng uỷ           

ThS. Đoàn Ngọc Tiến Minh    

Đảng uỷ viên , Uỷ viên uỷ ban kiểm tra Đảng