TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

HUPH Management Board

 Rector

 Prof. Hoang Van Minh, MD, PhD
 Tel: (84-24) 6266 2343
 Email: hvm@huph.edu.vn

 

 

 

Vice Rector

  Assoc. Prof. Nguyen Thanh Ha, PhD
  Tel: (84-24) 6266 2406
  Email: nth1@huph.edu.vn

Vice Rector

  Assoc. Prof. La Ngoc Quang, PhD
  Tel: (84-24) 62 66 22 88
  Email: lnq@huph.edu.vn

Vice Rector

  Assoc. Prof. Le Thi Thanh Huong, PhD

  Tel: (84-24) 62 66 23 46 

  Email: lth@huph.edu.vn