TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Khóa học ngắn hạn về Phân tích số liệu nâng cao

Trong 3 ngày từ 23-25/10/2012, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức khóa học ngắn hạn về Phân tích số liệu nâng cao. Môn học này gắn kết chặt chẽ với môn dịch tễ học và phương pháp nghiên cứu.  Học viên cần hoàn thành môn dịch tễ học trước khi bắt đầu môn học này.

Khóa học nâng cao về phân tích số liệu dành cho các cán bộ đã có kinh nghiệm và có những kiến thức cơ bản về phân tích số liệu. Khóa học nhằm nâng cao kỹ năng phân tích số liệu cho học viên trên các khía cạnh về phân tích suy luận. Học viên sẽ thực hiện được các kiểm định thống kê thường dùng như kiểm định t, khi bình phương….trên phần mềm SPSS để trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

 

 

Giảng viên và học viên khóa học

Khóa học đã thu hút các học viên đến từ các Viện, bệnh viện và Tổng cục Dân số theo học. Giảng viên khóa học là các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy và phân tích số liệu được đào tạo từ nước ngoài của bộ môn Dịch tễ Thống kê Trường ĐHYTCC.

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ có thể so sánh các giá trị trung bình: một trung bình, hai trung bình, trung bình ghép cặp…; Kiểm định tỷ lệ, phân tích mối liên quan: Kiểm định χ2 ; Tính toán được hệ số tương quan và hồi qui; Phân tích yếu tố nhiễu và tương tác và phiên giải được các kết quả phân tích. Cuối khóa học học viên đượcTrường ĐHYTCC cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

 

(Biên Thùy)

Share