TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

KHÓA HỌC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Để đáp ứng nhu cầu về quản lý và lãnh đạo cho các cán bộ trong ngành Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức khoá học ngắn hạn “ Kỹ năng lãnh đạo và quản lý” từ  09/10/2013  đến 11/10/2013. Các giảng viên tham gia giảng dạy trong khoá học không chỉ cung cấp những nền tảng lý thuyết chuyên môn hữu ích cho các học viên mà còn ứng dụng các lý thuyết, kiến thức đó vào trong thực tế thông qua việc tổ chức thảo luận nhóm, nghiên cứu các trường hợp điển hình, các bài tập cá nhân tạo điều kiện cho học viên đưa ra những ý kiến riêng, kinh nghiệm của bản thân đóng góp cho bài giảng. Hoàn thành khoá học “ Kỹ năng lãnh đạo và quản lý”, các học viên đảm bảo trình bày được các khái niệm cơ bản về lãnh đạo, sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý, phân tích được sự cần thiết và các kỹ năng động viên khuyến khích nhân viên, trình bày được các bước khi ra quyết định trong quản lý, giải thích được các nguyên tắc và phương pháp giải quyết xung đột trong quản lý, trình bày được nguyên tắc và các bước tổ chức cuộc họp.

Giảng viên và các học viên trong khoá học

Các học viên được đánh giá thông qua việc trình bày các bài tập nhóm, bài tập cá nhân vào cuối khoá học. Kết quả 100% học viên được nhận  chứng chỉ do Trường Đại học Y tế công cộng cấp.

 

 

Share