TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Cách ly toàn xã hội trong vòng 15ngày!

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CoVid-19 nêu rõ "cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/04/2020"

Toàn văn Chỉ thị như sau: