TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Quyết định công nhận Hội đồng trường & Chủ tịch HĐT Trường ĐH Y tế công cộng

Ngày 12/8/2020, Bộ Y tế đã ban hành quyết định về việc Công nhận Hội đồng trường Trường ĐH YTCC và công nhận Chủ tịch HĐT Trường Đại học Y tế công cộng tại các văn bản:

1. Quyết định số 3535/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Y tế công cộng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Quyết định số 3536/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y tế công cộng.

(Chi tiết các băn bản theo file đính kèm).

 
Share