TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy Khoa học Xã hội về Sức khỏe cho cử nhân Y tế Công cộng”

Các môn khoa học xã hội về sức khỏe đang được giảng dạy tại các Trường Đại học đào tạo cử nhân YTCC bao gồm: Tâm lý học Sức khỏe, Nâng cao Sức khỏe, Xã hội học Sức khỏe, Đạo đức trong thực hành YTCC và Nhân học Y tế

Thành phần tham dự hội thảo gồm có các chuyên gia của Trường Đại học Kỹ thuật Queensland, Australia (QUT) và đại diện các Trường/khoa YTCC tại Việt Nam như Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Khoa YTCC), Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Khoa YTCC), Trường Đại học Y Dược Huế (Khoa YTCC) và Trường Đại học Y Tế Công cộng Hà Nội (Khoa Các KHXH, Hành vi và Giáo dục sức khỏe).

 Hội thảo này được tổ chức nhằm mục đích tập hợp các giảng viên tham gia giảng dạy các môn KHXH về Sức khỏe để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy các môn KHXH trong YTCC. Đây là một phần then chốt của quá trình cải tiến chất lượng giảng dạy và phát triển giáo trình các môn KHXH trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực giảng dạy trong YTCC của trường QUT với các trường/khoa YTCC của Việt Nam. Dự án này đã được triển khai tại Trường Đại học YTCC Hà Nội từ 2001 - 2006 và tiếp tục giai đoạn II tại một số khoa YTCC thuộc các trường Đại học Y Dược của Việt Nam từ năm 2007 đến 2011.

 Trong hai ngày hội thảo, các thành viên đã cùng thảo luận, chia sẻ và nhìn nhận lại khung chương trình giảng dạy các môn KHXH về sức khỏe cho cử nhân YTCC tại các trường/khoa; phân tích những điểm giống và khác nhau trong các khung chương trình. Ngoài ra, hội thảo cũng tập trung vào việc phân tích và lý giải về sự khác biệt hiện có trong khung chương trình giảng dạy các môn KHXH tại các trường/khoa. Sau hội thảo, các thành viên cũng đề xuất nên thiết lập một mạng lưới trao đổi kinh nghiệm và phát triển các tài liệu giảng dạy: giáo trình, tài liệu học tập/đọc thêm, vật liệu giảng dạy… giữa các trường để phục vụ cho mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy cho đối tượng cử nhân YTCC.

Share