TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học của Nhà trường có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng CNTT của hệ thống giáo dục quốc dân và các chứng chỉ tin học khác theo quy định của pháp luật