TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Các giá trị cốt lõi của HUPH

Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Y tế công cộng:

  • Cam kết về chất lượng và uy tín
  • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • Chuyên nghiệp
  • Minh bạch
  • Khuyến khích đổi mới, sáng tạo