TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục

Sứ mạng

Đến năm 2025, Trường Đại học Y tế công cộng trở thành trường đại học có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tầm nhìn

Trường Đại học Y tế công cộng có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học- công nghệ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, qua đó có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.

Giá trị cốt lõi (SMART)

- Chuẩn mực (Standard)

- Chia sẻ, hợp tác (Mutuality)

- Minh bạch (Accountability)

- Tin cậy, chuyên nghiệp (Reliability)

- Công nghệ (Technology)

Triết lý giáo dục

Tiếng Việt: Hiệu quả- Ứng dụng - Phát triển

Tiếng Anh: Efficiency - Application - Development