TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục

Sứ mạng

Trường Đại học Y tế công cộng có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học- công nghệ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, qua đó có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.

Tầm nhìn

Đến năm 2025, Trường Đại học Y tế công cộng trở thành trường đại học có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Giá trị cốt lõi (SMART)

- Chuẩn mực (Standard)

- Chia sẻ, hợp tác (Mutuality)

- Minh bạch (Accountability)

- Tin cậy, chuyên nghiệp (Reliability)

- Công nghệ (Technology)

Triết lý giáo dục

- Hiệu quả (Efficiency): Trường Đại học Y tế công cộng cung cấp các chương trình đào tạo và môi trường dạy-học linh hoạt, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực của nhà trường, tiềm năng của người học nhằm giúp cho người học trở thành người làm nghề chuyên nghiệp, có đạo đức, kỷ luật, có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

- Ứng dụng (Application): Nhà trường tạo ra môi trường văn hoá học tập ứng dụng, thực học, thực hành, lý luận gắn với thực tiễn, tạo nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế, giúp người học hình thành các kỹ năng, có khả năng thích ứng với nghề nghiệp và xã hội cao.

- Phát triển (Development): Nhà trường xây dựng môi trường giáo dục không ngừng phát triển cả về qui mô và chất lượng, liên tục cập nhật các tiến bộ trong và ngoài nước giúp cho người học được trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tự học, tự phát triển nghề nghiệp trong một xã hội không ngừng biến đổi.