TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Ban Giám hiệu

 

Hiệu trưởng

  GS.TS Bùi Thị Thu Hà
  Tel: (84-24) 6266 2344
  Email: bth@huph.edu.vn

 

Phó Hiệu trưởng

 GS.TS Hoàng Văn Minh
  Tel: (84-24) 6266 2343
  Email: hvm@huph.edu.vn