TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học
PGS.TS. Lã Ngọc Quang
ĐC    : Phòng A112, tầng 1 nhà A
ĐT     : 04.6266 2342
Email: lnq@huph.edu.vn
Phòng Công tác sinh viên
ThS. Trần Thị Phúc Hằng
ĐC    : Phòng A112, tầng 1 nhà A
ĐT     : 04- 6273 2009 / 6266 2488
Email: ttph@huph.edu.vn
Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà
ĐC    : Phòng A114, tầng 1 nhà A
ĐT     : 04- 6266 2335
Email: nth1@huph.edu.vn
Văn phòng Đoàn TNCSHCM
CN. Trần Thị Thanh
ĐC    : Khu nhà điều hành sân bóng
ĐT     : 04- 6266 3024
Email: ttt2@huph.edu.vn

 
Phòng QLNCKH
PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh
ĐC    : Phòng A214, tầng 2 nhà A
ĐT     : 04- 6 266 2386
Email: ntq@huph.edu.vn
Phòng Hành chính Quản trị
KS. Tạ Anh Hà
ĐC    : Phòng A117, tầng 1 nhà A
ĐT     : 04- 6266 2487
Email: tah@huph.edu.vn

 
Phòng Tài chính - Kế toán
KS. Trần Thanh Hải
ĐC    : Phòng A204, tầng 2 nhà A
ĐT     : 04- 6266 2402 / 62662403
Email: tth@huph.edu.vn
Trạm Y tế
ThS.BS. Đặng Thị Huê
ĐC    : Phòng C105, tầng 1 nhà C
ĐT     : 04- 6275 0323
Email: dth@huph.edu.vn

 
Trung tâm Thông tin-Thư viện
ThS. Nguyễn Hải Hà
ĐC    : Phòng C301, tầng 3 nhà C
ĐT     : 04- 6266 2387
Email: thuvienhsph@huph.edu.vn
Quản lý Ký túc xá
Chị Phạm Thị Ngọc
ĐC    : Phòng C105, tầng 1 nhà C
Email: ptn@huph.edu.vn
Phòng Công nghệ Thông tin
ThS. Triệu Quốc Vinh
ĐC: Phòng A315, tầng 3 nhà A
ĐT     : 04- 6266 2350 
Email: tqv@huph.edu.vn
Kỹ thuật điện
KS.Trần Duy Mạnh
ĐC    : Phòng A117, tầng 1 nhà A
ĐT     : 04- 6266 2487
Email: tdm@huph.edu.vn 
Văn thư
ThS. Nguyễn Thị Hồng Nghĩa
ĐC    : Phòng A115, ầng 1 nhà A
ĐT     : 04- 6266 2299
Email: nthn@huph.edu.vn
Kỹ thuật nước
Ông: Nguyễn Phan Anh
ĐC    : Phòng A117, tầng 1 nhà A
ĐT     : 04- 6266 2487

 

Phòng Hợp tác quốc tế
TS. Nguyễn Ngọc Bích
ĐC    : Phòng A216, tầng 2 nhà A
ĐT     : 04- 6273 2040
Email: nnb@huph.edu.vn