TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thực hiện quy chế công khai

  • Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
  • Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
  • Công khai thu chi tài chính