TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Danh hiệu thi đua tập thể

Bằng khen của BCH liên đoàn lao động TP.Hà Nội: Công đoàn trường Cán bộ quản lý Y tế đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm học 1996-1997

 Bằng khen của BCH liên đoàn lao động TP.Hà Nội: Công đoàn trường Cán bộ quản lý Y tế đã có thành tích xuất sác trong hoạt động công đoàn năm học 1997-1998

 Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen về “Tập thể xuất sắc trong phong trào văn hóa, văn nghệ” năm 2014

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen do đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của ngành Y tế giai đoạn 2010-2015.