TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN 2017

               BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

Tên người báo cáo: Trần Thị Thanh

Đường linh Websit công khai báo cáo:

Năm tốt nghiêp: 2017

Điện thoại: 0986810131  Email: ttt2@huph.edu.vn

http://www.huph.edu.vn/

Trình độ đào tạo: Cử nhân chính quy

 

Tình tình việc làm của sinh viên tốt nghiệp sau 6 tháng

TT

Ngành đào tạo

Tổng số SVTN

Chia theo giới tính

Tổng số SVTN được khảo sát

Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN

có việc làm

=((9)+(10))/(8)*100

Khu vực làm việc

Mã ngành

Tên ngành

Nam

Nữ

Số lượng SVTN có việc làm

Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao

Số lượng SVTN chưa có việc làm

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

 

Y tế công cộng

145

45

100

145

130

108

3

19

85.38%

29

62

7

10

Tổng cộng:

145

45

100

145

130

108

3

19

85.38%

29

62

7

10

 

AttachmentSize
Microsoft Office document icon Xin xem chi tiết tại đây35 KB