TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Thông báo công khai kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường ĐHYTCC năm 2021

Trong các ngày từ 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y tế công công năm 2021 đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Kết quả được Hội đồng thông qua như sau:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

 

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký (GS/PGS)

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

Vũ Thị Hoàng Lan

GS

Y- Y tế công cộng

Trường ĐHYTCC

9/9/9

2

Nguyễn Quỳnh Anh

PGS

Y- Y tế công cộng

Trường ĐHYTCC

9/9/9

3

Lê Thị Kim Ánh

PGS

Y- Y tế công cộng

Trường ĐHYTCC

9/9/9

4

Nguyễn Ngọc Bích

PGS

Y- Y tế công cộng

Trường ĐHYTCC

9/9/9

5

Dương Minh Đức

PGS

Y- Y tế công cộng

Trường ĐHYTCC

9/9/9

6

Phạm Tiến Nam

PGS

Tâm lý- Công tác xã hội

Trường ĐHYTCC

9/9/9

 

Share