TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

HANOI UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH

Danh sách dự kiến Hội đồng chức danh GS/PGS cấp cơ sở trường Đại học Y tế công cộng năm 2019

Danh sách dự kiến Hội đồng gồm 9 thành viên là GS/PGS có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực Y tế công cộng.

1. GS.TS. Trương Việt Dũng- Chuyên gia
2. GS.TS. Phùng Đắc Cam- Chuyên gia
3. GS.TS. Phan Văn Tường- Trường ĐHYTCC
4. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương- Trường ĐHYTCC
5. PGS.TS. Vũ Thị Hoàng lan- Trường ĐHYTCC
6. PGS.TS. Phạm Việt Cường- Trường ĐHYTCC
7. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà- Trường ĐHYTCC
8. PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh- Trường ĐHYTCC
9. PGS.TS. Phạm Trí Dũng- Trường ĐHYTCC
Share